METRO Gourmet kártya igénylés

Igényeljen Ön is METRO Gourmet kártyát, majd hozza létre új digitális fiókját, és élvezze a digitális világ előnyeit! Sőt, töltse le a METRO Companion alkalmazást, így új Gourmet Kártyája mindig Önnél lesz!

Hogyan szólíthatjuk?
Név:
Születési idő: év
nap
E-mail cím:
Mobil­telefon: *
Lakcím: ország
út/utca/tér
Áruház kiválasztása: válasszon áruházat!
 • 2011 Budakalász, Lupa-szigeti út 2.
 • 2040 Budaörs, Keleti utca 3.
 • 1097 Budapest, Gyáli út 35-37.
 • 4032 Debrecen, Külső Balmazújvárosi út 3.
 • 9012 Győr, Mérföldkő utca 11.
 • 6000 Kecskemét, Úrrét 236.
 • 1152 Budapest, Városkapu utca 9.
 • 3527 Miskolc, József Attila utca
 • 4400 Nyíregyháza, Debreceni út
 • 7634 Pécs, Makay István út 6.
 • 6728 Szeged, Budapesti út 1.
 • 8000 Székesfehérvár, Jezsuita utca 1.
 • 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 210.

Digitális METRO Gourmet kártya – Általános Vásárlási Feltételek és Adatkezelési tájékoztató

(Hatályos: 2021. április 20-tól visszavonásig)

I.Általános Vásárlási Feltételek

A METRO Kereskedelmi Kft.; (2040 Budaörs, Keleti utca 3., a továbbiakban "METRO") mindenkor hatályos Általános Vásárlási Feltételei (https://www.metro.hu/szolgaltatasok/altalanos-vasarlasi-feltetelek) a Gourmet kártya kiváltása kapcsán és kizárólag a METRO Nyílt Napok időtartama alatt akként változnak, hogy a METRO áruházaiban a 18. életévüket betöltött természetes személyek is jogosultak a METRO által meghatározott időpontokban (az ún. METRO Nyílt Napokon) kártya kiváltása mellett belépésre, illetve vásárlásra. A METRO Nyílt Napok főszabályként minden héten péntektől vasárnapig, valamint a METRO által esetileg meghirdetett, kiterjesztett időszak alatt tartanak. A Nyílt Napok keretében igényelt Gourmet kártya visszavonásig, a visszavonáskor megadott nyílt időszak utolsó napjának áruházi nyitva tartása végéig érvényes. A kártya másra nem átruházható, másolása, sokszorosítása tilos.

A regisztrációt követően a METRO a létrehozott digitális Gourmet kártya számát az Ön által a jelen regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím) továbbítja.

Ön a kártyáját az alábbi kettő lépésben tudja aktiválni: 1. lépés: a kártyaszám segítségével hozza létre digitális fiókját (digitális account) az alábbi felületen keresztül: www.my.metro.hu/signup, 2. lépés: mobil készülékére töltse le a METRO COMPANION elnevezésű applikációt (a továbbiakban: Applikáció) és lépjen be. Az Ön METRO Gourmet kártyája a továbbiakban digitális formában elérhető az Applikáción keresztül.

A regisztrációval Ön elfogadja, hogy a METRO az Ön vásárlásai során számlát kizárólag elektronikus formában állít ki, mely a vásárlást követően azonnal elérhető az Applikációban. Papír alapú számlakiállítás nem történik.

II.Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A METRO alábbi adatkezelési nyilatkozatai az Ön személyes adatainak a METRO Gourmet kártya igénylésével és használatával összefüggésben történő kezelésével és a kezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást.

Személyes adat az Ön személyes vagy tárgyi körülményire vonatkozó valamennyi információ (pl. az Ön vezeték- és keresztneve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe), amennyiben ezeket az információkat ésszerűen össze tudjuk kapcsolni Önnel, mint magánszeméllyel. Az alábbiakban mindenekelőtt arról szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy mely személyes adatait és milyen célból kezeljük a kártya igénybevételével összefügésben, továbbá melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban "GDPR"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) szerint.

a)Adatkezelő

A METRO Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 3.), a GDPR és az Info tv. szerinti adatkezelő, ezért felelősséggel tartozunk a jelen dokumentumban ismertetett adatkezelésért.

b)Adatvédelmi tisztviselő

Bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken: METRO Kereskedelmi Kft. adatvédelmi tisztviselő, 2040 Budaörs, Keleti utca 3., e-mail: adatvedelem@metro.co.hu

c)Kezelt adatok és az adatkezelés jogalapja

A METRO elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. A személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos hazai (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és EU-s (Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete) jogszabályi rendelkezések betartásával járunk el.

A digitális METRO Gourmet kártya regisztráció során megadott adatok megadása önkéntesen történik, azonban az adatok megadása nélkül a kártyaszám létrehozására nincs lehetőség. A METRO kizárólag a kártya regisztrációhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást. A jelen kártyaregisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az online kártya regisztrációval az Ön neve, lakcíme, születési dátuma és e-mail címe kerül rögzítésre rendszerünkben.

Amennyiben Ön ahhoz előzetesen hozzájárult, személyes adatait (e-mail cím, telefonszám) felhasználjuk, hogy azokon keresztül információt küldjünk a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján. Az e-mail hírlevelünk - amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz - olyan nyomkövetési képpontot tartalmaz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy megnyitotta-e a hírlevelet, és mely ajánlatok voltak érdekesek az Ön számára. A következő adatokat gyűjtjük: e-mail cím, a hírlevél tartalma, amelyet elküldtünk Önnek, a hírlevélben szereplő ajánlatokra történő kattintás, a megnyitás időpontja.

Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja rendezi. Vásárlása esetén a számlát (melynek kötelező tartalmi eleme a név és a lakcím adat) törvényi kötelezettség alapján a bizonylat-megőrzési idő végéig (5+1 év) tároljuk.

A METRO egy nemzetközi vállalatcsoport tagja. Az Ön által megadott adatok a METRO düsseldorfi központja (Németország, Düsseldorf, Metro-stasse 1. 40235) részére kerülnek továbbításra tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárháza. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Adatfeldolgozásra nem kerül sor.

A digitális fiók és az Applikáció használatával kapcsolatos adatkezelésről további információt talál az adott rendszerek elérhetőségén.

d)Az Ön jogai

Ha Ön mint érintett gyakorolni kívánja az GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 2. b) pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Ezek a jogok a következők:

• Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

• Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

• A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

• Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),

• Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

• Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatkezelés leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

• Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). A hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, www.naih.hu)

Önnek jogában áll bármikor az adatainak kezelése ellen tiltakozni, amennyiben erre az Ön adott helyzetéből kifolyólag igény merül fel. Tiltakozás esetén adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha annak olyan nyomós indoka van, amely felülírja az Ön érdekeit, jogai és szabadságait, vagy amennyiben az adatkezelés jogok érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

A tiltakozás formai követelmények nélkül megtehető az adatvédelmi tisztviselőnek címzett megkeresés útján.

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Az Adatkezelési Tájékoztatót és az Általános Vásárlási Feltételeket elolvastam és az abban foglaltakat elfogadom.
Hozzájárulok, hogy a METRO a legjobb ajánlatairól tájékoztatást küldjön számomra az alábbi csatornákon
(További részleteket az Adatkezelési Tájékoztatóban talál).

METRO Gourmet kártya igénylés elküldése
 • Kérjük, a csillaggal jelölt mezőket feltétlenül töltse ki, illetve jelölje meg!